Získání Příspěvků & Legislativa

 

Vzhledem k častým změnám v legislativě Centrum Mobility CZ, o.p.s. zákazníky nejen informuje o jejich možnostech, ale pomůže příspěvek vyřídit, neboť administrativa se získáním příspěvku je často velmi náročná. V případě těžce tělesně postižených neexistuje možnost, aby jej úředník navštívil a klient tak nemá šanci příspěvek vyřídit. Naši pracovníci klientům Centra Mobility CZ, o.p.s. pomohou příspěvek na pořízení či úpravu vozu vyřídit, případně podat odvolání proti výši či zamítnutí příspěvku.

Jak to funguje?

Posuzováni zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku. Posuzující lékař vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, případně z výsledků funkčních vyšetření a z vlastního vyšetření. Jaké jsou obecné podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku. Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Osoba může zvláštní pomůcku využívat.

Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Upozornění: Doporučuje se „sjednávat pojištění vozidel pro případ odcizení, havárie, případně i živelní pohromy“. Tyto nemilé události se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Již pouhá skutečnost, že nemohou používat vozidlo, které potřebí, je velkou komplikací. Jedná-li se o vozidlo, které bylo pořízeno s přispěním státu, je třeba se vyrovnat i s dalšími dopady. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat a nastává jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. Příjemce příspěvku se pak musí vypořádat nejen s tím, že nemá k dispozici vozidlo, které potřebuje, a svou dopravu musí řešit náhradním způsobem, ale i se vzniklou pohledávkou vůči krajské pobočce ÚP. Nemůže být poskytnuta ani další dávka.