Telefon +420 775 775 775
Zavolejte, radi Vám poradíme
Jak se k nám dostanete Jak k nám?
Bezbariérový přístup

 

Jediná půjčovna bezbariérových vozů v ČR je Vám k dispozici 24 hodin denně.

Ať už se Vám porouchalo Vaše upravené vozidlo, čekáte na příspěvek, likvidaci pojistné události, či Vám například po operaci zdravotní stav neumožňuje řídit, máme pro Vás připravené k zapůjčení vozy s ručním ovládáním nebo nájezdovou rampou pro převoz vozíčkáře.

Fiat Ulysse s nájezdovou rampou

Vozy s ručním řízením jsou pouze na dotaz s dobou půjčení 7 dní a více 

Dlouhodobý pronájem je kalkulován individuálně

Co je potřeba k zapůjčení

* 2 doklady totožnosti - OP/PAS a ŘP sk. B

 * Kauce ve výši 5000,- Kč

 Vozidlo Vám můžeme přistavit, ovšem za proplacenou cestu a náklady s tím spojené. 

 Prosíme jezděte s vozy opatrně, pokud ovšem způsobíte přestupek, budeme muset Vás vyzvat k tomu aby jste vzniklé nepříjemnosti vyřešili a nám v té souvislosti uhradili oprávněné náklady s zpracováním agendy. 
 V případě půjčení vozu na náklady pojišťovny Vám pomůžeme celou záležitost vyřešit

Zdarma 


 

Vůz Vám rádi přistavíme kamkoli v ČR. Za přistavení (a případné zpětné vyzvednutí) Vám bude účtována částka 12 Kč/km.

Seznamte se s zněním smlouvy o zapůjčení vozu ZDE a protokolu při vrácení vozu ZDE. Jaké vozy je u nás možno zapůjčit? Ověřte dostupnost zapůjčení vozidla online:

Fiat Ulysse 2,1 JTD (100kw) s nájezdovou rampou pro vozíčkáře (řidič, 1 vozíčkář + až 4 osoby doprovod) - ověřit dostupnost ZDE

Ford Connect 1,8TDCI (66kw) s nájezdovou rampou pro vozíčkáře (řidič, 1 vozíčkář + až 2 osoby doprovod) - ověřit dostupnost ZDE

Škoda Fabia Automat (1,2 HTP) s ručním řízením - pouze na dotaz

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro zapůjčení upraveného a standartního vozu

 

VOP P00012017

 

Rezervace osobního vozu: Přistavení vozidla včetně doplňkových služeb bude provedeno na základě rezervace potvrzené pronajímatelem. Rezervaci je možné provést telefonicky na tel: +420 776 440 044, případně +420 775 775 775 formou SMS případně mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ vozu, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli vozidlo srovnatelné třídy a výbavy.

Potřebné doklady: Platný identifikační doklad (OP, pas), řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR.U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního rejstříku.

Minimální doba pronájmu osobního vozu: Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Telefonické oznámení musí být ještě potvrzeno následným e-mailovým potvrzením, a to do 12 hodin od takového telefonického oznámení. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě.V případě poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce se neúčtuje nájemné po dobu opravy.

Minimální věk: Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 21 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.

Kauce: Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem autopůjčovny. Složenou kauci nebo jejíčást může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem (např. doplatek ceny nájmu) a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.

Pronájem vozu zahrnuje: Náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM), Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem, Havarijní pojištění.

Platba: Možnost platby v hotovosti, Možnost platby převodem na účet, Možnost fakturace (pouze prověřeným klientům a to při nejméně 3 denním  zapůjčení vozu

Další řidič: Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči, Po domluvě je v naší autopůjčovně další řidič bez příplatku.

Povinnosti nájemce: Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do DESETI dnů od doručení výzvy pronajímatelem.  

Náhrada škody: Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny a to společnosti AUTO PNEU VULKÁN S.R.O. na adrese k Hrnčířům 31, Praha 4 Šeberov ( pracovní doba po so 8.00 22:00, tel: +420 244 910 677). Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla, která je uvedena v smlouvě o zapůjčení vozu. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii je li to zákonem vyžadované, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

 

Místo přistavení vozu: Přistavení objednaného a potvrzeného vozidla je účtováno v souladu s ceníkem. Případné přistavení vozu do 5 km od provozovny na adrese Třešňova 16, Praha 9 je ZDARMA. 

Místo odstavení vozu: Odevzdání vozidla zdarma v  adrese, kde bylo vozidlo zapůjčeno. 

Po předchozí dohodě s pronajímatelem lze odevzdat vozidlo v jiné lokalitě, než je provozovna autopůjčovny, a pak se účtuje poplatek s kilometrovou tarifikací 12 Kč/km od místa provozovny, kde bylo vozidlo zapůjčeno. V případě zjištění závady či poškození na vozidle při převzetí mimo pobočku souhlasí nájemce s ohodnocením těchto poškození odpovědným pracovníkem AUTO PNEU VULKÁN S.R.O. na adrese k Hrnčířům 31, Praha 4 Šeberov ( pracovní doba po so 8.00 22:00, tel: +420 244 910 677) Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 1.500,-Kč za každý den prodlení

 

Pohonné hmoty: Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Vozidla se předávají s plnou nádrží a s plnou nádrží se rovněž odevzdávají. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle platného ceníku služeb.

 

Čistota vozidla: Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletněčisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic, aludisků) a současně interiér ( palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištěníči poškození. V tomto případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši 350,- Kč. Ve vozidle je přísný zákaz kouření, v případě porušení má pronajímatel právo účtovatcnájemci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

 

Asistenční služby: V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady společnosti.

Smluvní pokuty: Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.

Pojištění: Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním. 
(spoluúčast 10% min. však 10 000,- Kč), pojištěníčelního skla. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

Příslušenství vozidla: Pronajímatel poskytne na vyžádání BEZ POPLATKU další příslušenství k vozidlu: sněhové řetězy.

Ostatní ujednání: Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za příp.škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeréškody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužnéčástky za každý den prodlení.

Tyto VOP platí od 28.4.2017 Marko Stojanić

Kontaktní údaje

Centrum Mobility CZ, o.p.s.

IČ: 02610663, DIČ: CZ02610663

se sídlem Engelova 857,

Šeberov, 149 00

provozovna Třešňova 16, Praha 9

 

zapsaná v obchodním rejstříku u

Městského soudu v Praze v oddílu O,

vložce č. 1462

tel1.: +420 775 775 775
tel2.: +420 776 440 044
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum Mobility o.p.s.